Yoshio Kuriki
Photo by Tamotsu Kido
Masako Ando
Photo by ToLoLo studio
Kiyomi Kuriki
Photo by Tamotsu Kido
Tamotsu Kido
Photo by Tamotsu Kido
Tomoaki Shitara
Photo by Tamotsu Kido
Yuriko Kurimoto
Photo by ToLoLo studio
Sotaro Ide
Photo by Tamotsu Kido